TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1                      1Bilgi
 
Beceri 1                      1Beceri
2                      2
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                      1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                      2
3                      3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                      1Yetkinlik (Öğrenme)
2                      2
                       3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                      1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                      2
3                      3
4                      4
                       5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                      1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                      2
3                       
4                       
5                       
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiAlanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir Küreselleşen iş dünyasının gerekleri doğrultusunda disiplinlerarası bir yaklaşımla işletme, ekonomi vb. alanlarından elde ettikleri temel bilgileri, kendilerine uluslararası ticaret ve finansman alanlarında uzmanlık yaratacak biçimde kullanabilmek
BeceriAlana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir Proaktif bir yaklaşımla uluslararası ticaret ve finansman alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunları öngörüp ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek çözüm önerileri geliştirebilmek
Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek
BeceriKarar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir Küreselleşen iş dünyasının gerekleri doğrultusunda disiplinlerarası bir yaklaşımla işletme, ekonomi vb. alanlarından elde ettikleri temel bilgileri, kendilerine uluslararası ticaret ve finansman alanlarında uzmanlık yaratacak biçimde kullanabilmek
Mevcut konjonktürde küreselleşme olgusunun en yoğun olarak gözlemlendiği iki alan olan uluslararası ticaret ve finans piyasalarındaki dinamikleri izleyip analiz edebilmek
Program gereği olarak nicel yeterlik ile birlikte analitik düşünme ve sentez yapabilme becerisine haiz olmak
Uluslararası ticaret ve finansmana ilişkin kuramların günümüz koşullarındaki geçerliliğini ve ilişkilerini tanımlayıp analiz edebilmek
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olmak
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olmak
Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek
Yetkinlik(Öğrenme)Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak
Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak
Eğitim sırasında edindiği bilgi ve becerileri, mevcut piyasa koşullarının gereğine uygun olarak sürekli geliştirebilecek araştırıcı ve sorgulayıcı yapıya sahip olmak
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır Proaktif bir yaklaşımla uluslararası ticaret ve finansman alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunları öngörüp ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek çözüm önerileri geliştirebilmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, farklı ortam ve kurumlara adaptasyon becerisi olan bireyler olmak
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar Etkin bir iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmanın yanında ikinci bir yabancı dile de bireysel koşulları ölçüsünde hâkim olabilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, farklı ortam ve kurumlara adaptasyon becerisi olan bireyler olmak
Proaktif bir yaklaşımla uluslararası ticaret ve finansman alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunları öngörüp ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek çözüm önerileri geliştirebilmek
Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür Uygulamada karşılaşılan mevcut ve olası sorunları çözmek için yönetme ve yönetilebilme vasıflarına sahip olmak
Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür Yetkisi dahilinde yönetici pozisyonunda olduğu birimdeki çalışanların kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunacak etkinlikleri organize edebilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir Entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, farklı ortam ve kurumlara adaptasyon becerisi olan bireyler olmak
Uluslararası platformlarda çalışabilecek nitelikte teknik donanıma, esnek düşünce ve hareket yapısına ve çoklu dil becerisine sahip olmak